Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van OBT.
Alle verkoopovereenkomsten houden aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden in.
Eventuele inkoopvoorwaarden van de afnemer worden aanvaard voor zover zij niet in strijd zijn met de verkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 1 Voor bedrijfspractica gelden de tussen de opdrachtgever en OBT overeengekomen honoraria en prijzen.

Art. 2 Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.

Art. 3 Het gedeclareerde totaalbedrag dient binnen dertig dagen na factuurdatum, op de rekening van OBT te zijn overgeschreven.

Art. 4 Annulering opdrachten door OBT;
a. Indien een opdracht, of een onderdeel hiervan, om welke reden dan ook, door OBT niet kan worden uitgevoerd op het overeengekomen tijdstip, zal deze hiervan onverwijld mededeling doen aan de betrokken opdrachtgever. In onderling overleg moet dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum worden vastgesteld.
b. De opdrachtgever kan hieraan geen recht ontlenen de opdracht te annuleren, noch enig recht op schadevergoeding doen gelden.

Art. 5 Annulering / uitstel door toedoen van opdrachtgever;
Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een bedrijfspracticum voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd / uitgesteld, is de opdrachtgever het totale honorarium verschuldigd.
Bij latere uitvoering van een geannuleerde / uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd.

Art. 6 OBT verplicht zich de uitvoering van overeengekomen bedrijfspractica geheel volgens de opdrachtbevestiging en het laatst geldende opleidingsvoorstel uit te voeren.

Art. 7 Conferentieoord:
De kosten die het conferentieoord bij annulering / uitstel aan OBT berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een bedrijfspracticum annuleerde/uitstelde.

Art. 8 Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en OBT zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te ‘s Hertogenbosch.